SDRS

Swedish Digital Receipt Standard

SDRS - Swedish Digital Receipt Standard
I Sverige har det funnits digitala kvitton sedan år 2010 då Findity startade sin verksamhet. Samtidigt infördes också en ny Kassaregisterlag. Skrivningarna i denna var otydliga vad det gällde digitala kvittons giltighet som originalkvitto. I ett tillägg till lagen år 2012 så förtydligades detta och det blev nu lagligt att ersätta papperskvitton med digitala kvitton, förutsatt att informationen var densamma.
 
I takt med att åren gick så kom det, utöver Findity, fler företag som erbjöd digitala kvitton i olika former. Dessutom erbjöd även all e-handel digitala kvitton, dock täcks inte e-handeln av Kassaregisterlagen.
 
På ett möte hos Skatteverket med Rådet för Kassa- och Betalsystem så presenterades ett förslag på att ta fram en standard för digitala kvitton i Sverige. På ett senare referensgruppsmöte (en grupp skapad för ett standardiseringsarbete inom Rådet för Kassa- och Betalsystem) fick Findity även i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att skapa en standard och komma med ett förslag.
 
Förslaget presenterades för referensgruppen mot slutet av år 2017 då också en arbetsgrupp skapades för att tillsammans med branschen ta fram ett slutligt förslag på en svensk standard.
 
Ett slutligt förslag presenterades under februari 2018 och på ett möte i juni 2018 antogs en svensk standard av en enig referensgrupp. Standarden gavs namnet SDRS (Swedish Digital Receipt Standard). Standarden bygger på ARTS, en standard från NRF/OMG.
 
Under arbetet med standarden har det också framkommit att förståelsen för vad ett digitalt kvitto är kan skifta högst väsentligt. Standarden är skapad utifrån de krav som Skatteverket ställer på ett kvittosystems innehåll och ska också vara möjligt att direkt skickas mellan datorer, dvs vara maskinellt läsbart. Detta betyder alltså att ett PDF- eller HTML-kvitto inte uppfyller kraven på ett digitalt läsbart kvitto.
 
  • Findity har spelat en stor roll i att aktivt arbeta med en standardisering
  • Findity kommer även framgent att ha en ledande roll
  • Det är viktigt att marknaden förstår skillnaden mellan ett digitalt papperskvitto (PDF) och ett riktigt digitalt kvitto
  • Ett digitalt underlag gör stor skillnad för exempelvis Companyexpense
  • Findity ska vara det självklara valet vad det gäller produkt, men även som diskussionspartner